Palvelut

Tuki-ja liikuntaelinsairausien fysioterapia, hieronta

Fysioterapeutin suoravastaanotto

 

Voit tulla fysioterapeutin vastaanotolle myös ilman lääkärin lähetettä. Fysioterapeutti tutkii ongelmaasi ja arvioi hoitotarpeen. Usein pelkkä ohjaus ja kotivoimisteluharjoitteet riittävät.  Tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa sinut eteenpäin lääkärin vastaanotolle ja jatkotutkimuksiin.

Fysioterapian toteutus lähtee asiakkaan tarpeista ja toiveista. Se voi olla liikkumisen harjoittelua, liikehoitoa, hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoitoa, manuaalista käsittelyä, hierontaa, perinteisiä lämpö- tai kylmähoitoja, sähkökipuhoitoja, lymfahoitoa, venyttelyä, fasciakäsittelyä, lantionpohjan lihasten fysioterapiaa, kuntosaliharjoittelua, allasterapiaa tai ratsastusterapiaa.

 

Tarvittaessa järjestämme myös pienryhmäkuntoutusta mm. lapsille, ikääntyneille, omaishoitajille ja muistisairaille. Toteutamme myös allasterapiaryhmiä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.

Hoitokoteihin ja palvelutaloihin järjestämme myös TunteVa-ryhmiä. Kysy lisää Helenalta p.040 592 7129

Allasterapia

Allasterapia on yksi fysioterapian erityismuoto.  Allasterapia on perusteltu terapia esimerkiksi silloin, kun tasapaino, nivelten toimintakyky, kipu tai lihasaktiivisuus ei salli ns. kuivaharjoittelua. Veden ominaisuuksia hyväksikäyttäen allasterapia luo tehokkaan  ja kivuttoman harjoittelumuodon muun muassa tasapainon, vartalon hallinnan, kävelyn, lihasvoiman ja nivelliikkuvuuden vahvistamiseen. Allasterapia usein monipuolistaa, tukee ja laajentaa muuta fysioterapiaa sekä antaa kuntoutujalle erilaisen kokemuksen ja mahdollisuuden harjoittelulle omiin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Allasterapian toteutamme Lappeenrannan Palvelukeskussäätiöltä vuokraamillamme lämminvesialtailla.

Fysioterapia Peukaloinen on Kelan palveluntuottaja Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sekä yksilö- että ryhmäallasterapiassa  ajalla 1.3.2020 - 31.12.2021.  Allasterapiaryhmiä järjestämme lapsille ja nuorile / aikuisille Kelan kuntoutujille. Näihin ryhmiin voi osallistua myös muiden tahojen antamilla maksusitoumuksilla. Ryhmät toteutetaan Veljeskodin altaalla, Lappeenrannassa.

Neurologinen fysioterapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään ja parantamaan asiakkaan liikunta- ja toimintakykyä neurologisista oireista ja rajoitteista huolimatta. Oireilu voi olla pitkäaikaisen sairauden, esim. lihastaudin, tuomaa tai äkillisen sairastumisen kuten aivoinfarktin  tai selkäydinvamman aiheuttamaa. Terapian avulla pyrimme  helpottamaan asiakkaan arjessa selviytymistä  sekä mahdollistamaan asiakkaan osallistumista myös kodin ulkopuolella.

Terapia pohjautuu asiakkaan tarpeisiin, hänelle tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan ja yhdessä  laadittujen kuntoutustavoitteiden saavuttamiseen. Työtä tehdään usein  yhdessä asiakkaan lähipiirin, hoitotahon sekä muiden ammattilaisten ( toimintaterapeutit, puheterapeutit ym.) kanssa.

Lasten  fysioterapian tavoitteena on lapsen normaalin kasvun ja kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen. Lapsen kehittyminen perustuu lapsen perittyihin, synnynnäisiin ominaisuksiin sekä ympäristöstä saatuihin kokemuksiin ja niiden kautta oppimiseen. Jokainen lapsi on ainutkertainen yksilö ja edistyy omassa aikataulussaan. Normaali vaihtelu on suuri ja siihen vaikuttavat monet tekijät mm. lapsen oma temperamentti. Kehittyäkseen tasapainoisesti lapsi tarvitsee monipuolisia liike- ja asitikokemuksia. Hän oppii kokemalla, toistamalla, harjoittelemalla sekä yrittämällä ja erehtymällä. Terapiassa lapselle pyritään luomaan monipuolisesti erilaisia oppimiskokemuksia.  Lapsen vanhempien ja muun lähipiirin neuvominen ja ohjaaminen sekä tiivis yhteistyö ovat tärkeässä osassa lasten terapiassa.

Neurologiseen fysioterapiaan voi tulla maksusitoumuksella tai omakustanteisesti, joko lähetteen kanssa tai ilman.

Fysioterapia Peukaloinen on ollut vuosia ja on edelleen sopimuskaudella 1.3.2020 - 31.12.2021 Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana  fysioterapiassa, allasterapiassa, ratsastusterapiassa ja nyt myös puheterapiassa.  Lisäksi kuntoutamme Eksoten, kuntien ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella tulevia asiakkaita.

 

Lastenreuman fysioterapia

Peukaloisessa on pitkä ja laaja kokemus lastenreumaa sairastavien lasten ja nuorten kuntouttamisesta. Tämä asiakasryhmä on ollut alusta saakka yksi yrityksen erityisosaamisalueista, joten kokemusta tästä sairausryhmästä on kertynyt runsaasti. Monet Peukaloisessa lapsena fysioterapiaa saaneet ovat nyt itse onnellisia äitejä ja isiä.

Lastenreuman fysioterapiassa on tavoitteena lapsen mahdollisimman hyvä liikunta- ja toimintakyky, jotta arki, leikki ja koulunkäynti ja osallistuminen sujuvat normaalisti tai  mahdollisimman pienin rajoituksin pitkäaikaisesta sairaudesta huolimatta. Lastenreuma oireilee usein varsin salakavalasti, joten ammattitaitoinen  nivelten tutkiminen on osa terapiaa. Lisäksi terapiassa huolehditaan nivelten liikkuvuudesta, lihasvoimasta ja yleiskunnosta sekä ohjataan ja kannustetaan lasta hänelle soveltuvaan liikuntaharrastukseen ja harjoitteluun. Oikea lääkehoito, hyvä ravitsemus ja säännöllinen fysioterapia luovat reumaa sairastavalle lapselle hyvän ja toimintakykyisen tulevaisuuden.

”Lapselle, jota kannustetaan, kehittyy hyvä itsetunto.”

Ikääntyneiden ja muistisairaiden kuntoutus

Ikääntyneiden  fysioterapiassa eli geriatrisessa fysioterapiassa on  tavoitteena asiakkaan jäljellä olevien resurssien ja omien vahvuuksien tukeminen ja vahvistaminen, jotta toiminta- ja liikuntakyky, osallistuminen ja hyvä elämänlaatu säilyvät mahdollisimman pitkään.

Terapia sisältää usein tasapainon, kävelyn, lihasvoiman ja nivelten liikkuvuusharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja. Terapian tavoitteet sovitaan yhdessä terapeutin kanssa. Usein tavoittena on, että ikääntynyt asiakas selviytyy mahdollisimman itsenäisesti ja pitkään omassa arjessaan ja asuinympäristössään.

Muistisairaiden henkilöiden fysioterapia olisi hyvä aloittaa mahdollisimman varhain, sillä sairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenee merkittävästi. Fysioterapialla voidaan hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä, helpottaa arjen sujumista, vahvistaa hyvää elämänlaatua sekä ohjata ja tukea sairastuneen lähipiiriä vierellä kulkemisessa.

Muistisairaiden asiakkaiden kuntoutus edellyttää terapeutilta lisäkoulutusta ja perehtyneisyyttä asiaan, jotta yhteistyö sujuu,  asiakastyytyväisyys toteutuu  ja asiakkaan toimintakyky säilyy mahdollisimman pitkään. Tärkeä osa muistikuntoutuksessa on omaisten, läheisten ja mahdollisten hoitajien ohjaaminen väärinymmärrysten ja klikkien välttämiseksi sekä arjen helpottumiseksi. Peukaloisessa on lisäkoulutusta ja pitkä kokemus mm.  geriatrisesta (ikääntyneiden ) fysioterapiasta. Fysioterapeutti Helena Rahkonen on suorittanut lisäksi  muistisairaiden kuntouttamiseen tähtäävän TunteVa- hoitajakoulutuksen sekä TunteVa- ryhmäohjaajakoulutuksen. TunteVa-lähestymistapa on erityisen sopiva "menetelmä" silloin, kun henkilöllä on jo pidemmälle edennyt muistisairaus. TunteVan lähtökohtana on läsnäolo, hyvä ja kuunteleva vuorovaikutus, jotta muistisairas henkilö kokee olevansa turvassa ja rakastettu, kokee olevansa hyödyllinen ja tulleensa kuulluksi. Näin häntä rohkaistaan myös tunteiden ilmaisemiseen ja jakamisen. "Tunne on totta, vaikka tarina ei ole."

 

Ratsastusterapia

 Ratsastusterapia on fysioterapiaan verrattava terapiamuoto.  Se on kokonaisvaltaista kuntoutusta, jossa kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti yhdessä tekevät töitä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratsastusterapia tukee asiakkaan kokonaiskuntoutusta. Terapiassa asiakas on kehollaan, ajatuksillaan ja tunteillaan jatkuvassa kosketus-, liike- ja tunnevuorovaikutuksessa hevosen ja toimintaympäristön kanssa. Hevosen liike ja lämpö vaikuttavat tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmään, joka vahvistaa kehotietoisuutta. Tämä on perustana motoriselle ja psyykkiselle  kuntoutumiselle. Toimiminen hevosen kanssa vahvistaa itsetuntoa ja tukee näin kuntoutuksen tavoitteita, jotka liittyvät usein kehon, mielen ja toiminnan parempaan hallintaan.

Ratsastusterapia toteutetaan  yleensä 10-30 terapiakerran hoitojaksona. Terapian soveltuvuus ja jakson pituus arvioidaan aina yksilöllisesti.  Ratsastusterapia sopii niin lapsille kuin aikuisillekin. Tyypillisiä asiakasryhmiä ovat MS-, AVH-, CP-vamma- , kehitysvamma-, autismi-, ADHD- ja mielenterveyskuntoutujat.

Ratsastusterapiaa toteuttaa yrityksessämme fysioterapeutti, ratsastusterapeutti Riitta Happonen. Riitalla on pitkä kokemus lasten, nuorten ja aikuisten ratsastusterapiasta.

Fysioterapia Peukaloinen on  Kelan palveluntuottaja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen Ratsastusterapiassa kaudella 1.11.2018-31.12.2019.

Vyöhyketerapia

Vyöhyketerapia (refleksologia) on ikivanha, ns. pehmeä terapiamuoto, jonka avulla voidaan ylläpitää terveyttä sekä kartoittaa ja hoitaa kehon erilaisia häiriö- ja sairaustiloja. Terapian lähtökohtana on ajatus, että koko keho heijastuu pienemmässä mittakaavassa jollekin muulle kehon alueelle, esimerkiksi jalkaterään. Kun tätä aluetta/vyöhykkeitä käsitellään, voidaan vaikuttaa kehon eri kohteisiin. Esimerkiksi jalkapohjan paksusuolivyöhykettä käsitellessä pyritään  vaikuttamaan  paksusuolen toimintaan.

Vyöhyketerapia on kokonaisvaltainen hoitomuoto, jossa käydään läpi aina koko keho. Hoidon vaikutuksia ovat mm. rentoutuminen, verenkierron ja aineenvaihdunnan vilkastuminen, vastustuskyvyn paraneminen, kipu- ja särkytilojen helpottuminen sekä unenlaadun paraneminen. Vyöhyketerapiasta on hyviä kokemuksia myös hormonaalisten häiriöiden hoidossa.

Jalkojenhoitopalvelut

Jalat altistuvat päivän mittaan monenlaisille rasituksille. Siksi jalkojen kunnosta huolehtiminen on tärkeä osa terveydenhoitoa. Säännöllinen jalkahoito parantaa jalkojen kuntoa ja ehkäisee jalkaongelmien syntyä. Jo pienetkin vaivat jaloissa, esimerkiksi hiertymät, vaikuttavat kävelyyn ja yleiseen hyvinvointiin. Jalkojen terveyttä heikentäviä sairauksia ovat muun muassa diabetes, nivelreuma, neurologiset sairaudet ja erilaiset alaraajojen virheasennot. Sairauksien oireet voivat ilmetä jaloissa ensi- ja/ tai myöhäisvaiheessa.

Monet  liikuntalajit lisäävät myös jalkojen kuormitusta. Liikunnan lisääntyessä on syytä huolehtia myös jalkojen terveydestä ja hyvinvoinnista erityisesti silloin, jos jaloissa on virheellisiä kuormitusasentoja. Ikääntyneillä puolestaan huonontunut näkökyky, yleinen jäykkyys ja heikentyneet käsivoimat voivat olla esteenä jalkojen itsehoidolle. Säännöllisellä jalkahoidolla saat terveemmät ja toimintakykyisemmät jalat.

Jalkahoitoja teemme sekä  toimipisteellä että kotikäynteinä asiakkaan asuinympäristössä.

Peukaloisessa jalkahoidoista vastaa fysioterapeutti Miia Talonpoika, joka on suorittanut jalkojenhoidon ammattitutkinnon. Voit soittaa myös suoraan Miialle p. 040 500 7926

Lymfaterapia

Manuaalisen lymfaterapian tavoitteena on elvyttää imusuonten toimintaa ja edistää imunesteen virtausta. Lymfaterapia vähentää turvotusta, lievittää kipua ja rentouttaa. Manuaalisen lymfaterapian otteet ovat hyvin kevyitä ja rytmisiä, tukien imusuonten omaa supistustoimintaa. Terapia on tehokasta ja kivutonta. Lymfaterapiaa käytetään yksinomaisena hoitona tai yhdistettynä muuhun hoitoon esim. fysioterapiaan. 

Hoitokohteita

- turvotuksen poisto esim. syöpäleikkauksen jälkeisessä turvotuksessa

- vammojen ja leikkausten jälkeinen turvotus

- säärihaavojen ja kroonisten sairauksien (reuma, fibromyalgia, jne. ) hoito

Lymfaterapia on rentouttavana menetelmänä myös hyvinvoinnin ylläpitämistä ja sairauksia  ennaltaehkäisevää hoitoa, johon voi tulla ilman lääkärin lähetettä.

kysy lisää : Pirjo Pulkkinen

                    lymfaterapeutti, fysioterapeutti

                    puh 040 023 9075

 

Akupunktio

Akupunktio on kiinalaiseen lääketieteeseen perustuva hoitomuoto, jossa potilaaseen pistetään neuloja tarkkaan valittuihin pisteisiin. Kiinalaisen lääketieteen mukaan, nämä tarkoin määritellyt pisteet sijaitsevat meridiaaneilla, joita kulkee ihmiskehon läpi. Näitä tiettyjä akupunktiopisteitä aktivoimalla/ärsyttämällä pyritään käynnistämään kehon oma kivunlievitysmekanismi.

Fysioterapiassa akupunktiota käytetään lähinnä erilaisten kiputilojen lievittämiseen. Akupunktiolla on saatu hyviä hoitotuloksia mm. tuki- ja liikuntaelinsairauksien kipujen lievittämisessä, migreenin hoidossa, jännityspäänsäryssä, kolmoishermosäryssä sekä muissa hermoperäisissä kipu- ja särkytiloissa. Lisäksi akupunktiolla voidaan hoitaa mm. niska- ja hartialihasten sekä selän lihasten erilaisia kiputiloja.

 

Omaishoidon palvelusetelit

Olemme Etelä-Karjalan alueella yksi omaishoidon palvelusetelipalveluntuottajista. Palvelusetelillä on mahdollisuus ostaa fysioterapiapalveluja, allasterapiaa ja jalkojenhoitopalveluja setelin saajan kuntouttamiseksi. Kesäkuusta 2015 lähtien voi palvelusetelillä ostaa palveluja myös omaishoitajan kunnon ylläpysymiseksi. Setelillä voi maksaa myös ryhmämuotoisen kuntoutuksen Peukaloisessa.

Palvelusetelihinnat vuodelle 2020 ovat:

  • toimipisteellä 62,00 € / h
  • kotikäyntinä 82,00 € / h
  • ryhmäkuntoutus 18,00 € / kerta

 

Sivun alkuun